ISO-CERTIFIKAT KVALITET OCH MILJÖLEDNING

Kärnsund Wood Link arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor för att utveckla och effektivisera företagets verksamhet samt för att mäta marknadens och omvärldens krav och förväntningar.

Våren 2013 kvalitets- och miljöcertifierades företaget enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. I och med certifieringsarbetet implementerades ett kvalitets- och miljöledningssystem med noggrann dokumentation av våra processer och rutiner. Ledningssystemet ger oss en mycket bra plattform för att på ett strukturerat sätt fånga upp förbättringsförslag, problem och brister och starta aktiviteter för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

MILJÖ

Världens skogar är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser. Skogarna har stor betydelse för klimatet, vattenförsörjning, tillgången till ren luft och har varit ett skydd och ett levebröd för människan så länge vår art har funnits. Så vi vill förstås att det skall vara även i framtiden. Vi tar vårt ansvar för miljön genom att tillsammans med våra leverantörer i möjligaste mån försöka finna FSC®- och PEFC™-märkta alternativ. Certifierad skog ger träindustrin, leverantörer och konsumenter en försäkran om att även framtida generationer kan ta del av skogens värde. Dessutom får vi en försäkran om att äganderätten respekteras och att avverkningen är laglig.

För Kärnsund Wood Link är flödet av transporter, produkter, energi och avfallshantering viktiga miljöfrågor. Vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem ger oss bra och kraftfulla verktyg för att i en systematiserad process arbeta mot att minska företagets miljöbelastning. Genom att vi alla arbetar mot uppsatta lagkrav, miljömål och värderingar bidrar vi till ständig förbättring och förebyggande av föroreningar som bidrar till en bättre miljö.

CERTIFIKAT

Kärnsund Wood Links kvalitets- och miljöledningssystem är uppbyggt med hjälp från Samcert AB och granskat och certifierat av RISE Research Institutes of Sweden.

ISO 9001

KÄRNSUND WOOD LINK – KVALITET ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för ledningssystem för kvalitet, och är ett verktyg för att skapa kundtillfredsställelse samt för att utveckla och förbättra kvalitén på företagets produkter och tjänster. I ISO 9001 ställs krav på förbättring samt utveckling av företagets metoder och processer.

Kärnsund Wood Link - Ladda hem PDF LADDA HEM ISO 9001-CERTIFIKATET